Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Quy chế đào tạo

Phòng Đào tạo gửi tới các bạn sinh viên: Quyết định số 21/QĐ - ĐHCNVX ngày 01 tháng 08 năm 2013 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trường nhà cái uy tín .

Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

nhà cái uy tín hiện đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, phương pháp đào tạo khoa học, chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang phương pháp đào tạo tương tác, hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức. Dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích tổng hợp, phát triển được năng lực mỗi cá nhân trong quá trình đào tạo.