Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Thời khóa biểu học kỳ 2B - năm học 2021-2022

nhà cái uy tín 22-03-2022 09:37:52

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIB năm học 2021 - 2022.

Thời điểm áp dụng: 28/03/2022

Chi tiết các bạn xem tại: 

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO