Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Thời khóa biểu học kỳ 2A - năm học 2021-2022

nhà cái uy tín 10-12-2021 10:35:08

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIA năm học 2021 - 2022.

Thời điểm áp dụng: 13/12/2021

Chi tiết các bạn xem tại: 

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO