Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH QUY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUY

nhà cái uy tín 31-08-2022 08:34:00

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ IIB năm học 2022 - 2023.

Thời điểm áp dụng: 05/09/2022

Chi tiết các bạn xem tại: 

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO